Follow by Email

Friday, March 21, 2014

Want and Wish and Will.


Folja e gjuhës Shqipe me “dasht” dhe format e saj si dua, do, do, duam, doni, duan, desha, deshe, deshte, doja, doje, donte, deshëm, donim, deshët, donin, deshën janë të vetmet që i japin kuptim njësive të gjuhës Italiane të mëposhtme:

1.desiderare; desiderio/ desire, wish

2. adorare (adoro)/ adore, worship

3. dovere (verb form)/ must, have to, should, ought to


Shikohet qartë që bazë e marrë eshtë “do” dhe “des”.

Në derivatet brënda vete gjuhës Shqipe shihet qartë uniteti dhe lidhja e fortë llogjike-semantike midis njësive me një rrënjë të parë:

                                                      me *dasht- do / want

                                                     1. dashuroj (dashuri) / love
2. dëshiroj (dëshirë) / wish
3. adhuroj (adhurim)/ worship
4. duhet, domosdo -kuptimi pasiv kur ai sendi, ngjarja do ashtu të bëhet. Ngjarja, ose sendi kanë dhe ata “do”-në e tyre. / must, have to, should, ought to
5. do të- formimi i kohës së ardhme të foljes/ will

E disa njësi të tjera që nuk po i përmënd këtu.


Gjuha Shqipe është gjuha më llogjike dhe efikase në botë. Qëndron shumë afër mënyrës së koduarit të koncepteve që kryen truri njerëzor gjatë punës së tij. Puna e trurit është e njëjtë me atë xhirimit pambarim të një filmi me tre dimensione jo vetëm të figurës, por edhe zërit, erës, shijes, dhëmbjes, etj.

Italishtja ka në familjen me rrënjë të njëtë semantike njësitë e mëposhtëme:
* Volere (voglio, vuoi, vuole..)/want

1. amare (amore)/ love

2. desiderare (Desiderio)/ desire, wish
3. adorare/adore,  worship
4. dovere/ must, have to, should, and ought to

5.+ ò, ài, à,../ will

Shikohet qartë një shkëputje llogjike ndërtimore në Italisht, ku format "amare" dhe "volere" janë plotësisht të huaja për format "deside+rare", "ado+rare", dhe "do+vere". Nga ana tjetër, pikërisht kjo kombisje formash të huaja për njëra tjetrën brënda një gjuhe, por që vinë nga një burim semantik e bën atë gjuhë më pak efikase sepse rrit punën memorizuese dhë përdoruese të trurit panevojmërisht. Të njëjtën moslidhje organike semantike të tyre na jep edhe Anglishtja

Analiza argumentuese semantike e tyre është shumë më gjatë dhe e ndërlikuar, por mendoj se është e mjaftueshme ketu të jap thelbin e prejardhjes semantike.


Ndonji mund të kundërshtoj, por duhet të dihet më shumë reth kësaj. Sa për argument kundër skeptikeve po jap një fakt që në gjuhën kineze nuk ka dallim midis *dua dhe *dëshiroj, përdoret pak a shumë e njëjta folje.

Tjetër argument i fortë është ndërtimi i së ardhmes ne gjuhen Shqipe, ende një enigme e pazgjidhur. Pse Shqipja përdor *do-në në të.

Ç’është *dëshiroj në fakt dhe ç’farë dallimi ka nga me *dasht?

Dallimi është i thjeshtë: *dëshiroj është një "me dasht" në kohën ardhme. Eshtë një ndjenjë e thjeshtë njerëzore për të patur një diçka, kokhyet lehtë që në të tanishme nuk e ke. Ose, një ndodhi e ardhme për të patur një diçka, kokhyet që nuk e ke tani.

Pra, është një "do të doja", një përsëritje e "do"-së. Sikur ta ndërtonim *dëshiroj me Shqipen e sotme pikërisht tani, dëshiroj do të bënte "dotedoja", ose "dodesha". në kohën e ngrirjes së bashkimit dhe ndryshimet e mundshme të mevonshme sjellin një "des+do+sufix", ku o-ja gjitmonë dihet që kalon në ndryshimet e njohura: në "u",tek *duhet adhurim,"a", tek *dashuri, "e", desire, "ë", *dëshirë. Dihet gjithashtu që ‘s’ tenton te ‘sh’. Në gjuhësinë e sotme nuk dihet vetëm pseja e këtyre ndryshimve fonetike. Unë e mendoj që arsyeja është tendenca që ka gjuha e folur që tingujt ti prodhojë në vënde të gojës në mënyrë të atillë që ata të shqiptohen sa me shpejt që të jetë e mundur dhe sa më më lehtësisht. Eshtë një efikasitet i çuditshëm automatik i gjuhës që tenton gjithmonë të uli kohën e të folurit dhe lodhjen gjatë të folurit.

Por, në gjuhë, kalojmë përsëri në funksionin llogjikor të fjalës, kur u ndërtua për herë të parë ky funksion i ri i njësisë së vjetër, ndërtohej gjithmonë në të tashmen, sepse sistemi i referimit kur fillon ndërtimi është gjithmonë e tashmja, atëhere ndodh veprimi për herë të parë, dhe është gjithmonë objektiv dhe konkret, asnjiherë abstrakt sikur random mendohet sot. Abstraktizimi ndodh më vonë dhe unë mendoj që është vetëm një përgjithësim i thjeshtë emërtues i një veprimi-fjale të mëparshme që përcaktonte gjuhësisht një veprim 100% konkret.

Eshtë shumë më i ndërlikuar argumentimi kohor semantik, por ju jap dy shëmbuj krahasues në dy gjuhë te njohura që të krijoni një ide për skemën e përbashkët ndërtimore:


Anglisht:  Want-Wish-Will

Shqip: Me *dasht(Dua)-Deshiroj-Do (+të ,por "të" është një shtesë e mëvonshme)

Vetë gjuha Italiane nuk i shpjegon dot ato njësi. Folja bazë e saj për dua është *volere-"voglio" fare pa lidhje me *desiderare, *adorare dhe *amare shihet qartë që është shumë larg si njësi nga të dy grupet. Gjuha Italiane vjen më shumë nga gjuha Ilire se nga çdo gjuhë tjetër, perveç gjuhës Shqipe, dhe përmban Shqipen e vjetër, ose Ilirishten e fshehur nën lekurën e saj. Është metoda dhe mendimi i sotëm gjuhësor shumë i prapambetur që nuk arrin në zbërthimin dhe mbikalimin e nivelit të sotëm plotësisht jo shkencor.

The reproduction of part or all of the posts in the linguisticglob.blogspot.com website is prohibited in printed media without the written permission of the owner of this blog Fatmir Iliazi.

Tuesday, March 4, 2014

Nazi Communist Vladimir Putin propaganda
How the language is being used to create the propaganda?

Words have power. How many times we have heard it?

The language, or the thought divides every information that comes to a listener, but the listener react based on the "labels" of concepts (events, situations) and the "selections" of them. They put them in their memories. There is a fact that people do always have the "labels" which they consider as the absolute truth. Those "labels" will shape their reality in the future. Their "labels" are determined until certain age and after that their thoughts and decisions will be based only on their subjective "labels" and " 'selections". This is the power of words. Our "labels-words" determine how we conceive the world. The "labels" can be used to create a "new reality", even thought it is completely a lie.


In an effort to shape public opinion at home and abroad, the Nazi propaganda had to call first "labels" of event-situations such as: "ethnic Germans", "not being treating right", "protect my people". So, after the labels were called before invading Poland, the people tend to select that "The German military intervention is to defend ethnic Germans and occupation policies are justified ", and after he attacked Poland which sparked World War II.


In the Ukraine case Putin is using this propaganda that has been used before. Putin called up three Nazi "labels" to justify his invasion of Ukraine.


Sunday, March 2, 2014

Venus, Aphrodite and IshtarEuropean countries have had and have centralized institutions which have been the only "authorities" on history, archaeology and linguistics. It was and is very important for the institutions of the “scientific power” to define a certain attitude about languages and their origin and kept it fixed in time continuously. It was very important to make official a certain attitude in Europe and beyond because it is related to terrestrial integrity of European nations, a major interest of the rulers of all time.


Many of the “scientific” linguistic institutions were and are funded by the royal funds, state funds and religious institutions funds. Some are funded by different private donors. The source of their funding have influenced and preconditioned their linguistic status quo. Kingdoms, churches and states interests are pretty known, but also donors are not just some impartial donors. Donors wanted and want to influence, develop and form an opinion to the public in order to strengthen and keep protect their interests.


Both two groups have decided to protect the status quo of the languages and their origin because under the skin it carries their very important interests.


It is determined just a few centuries ago that the ancient Greek language writing is the source of the European language. Today, new discoveries and findings in this regard are channeled only through “government institutions”, and have not found their way of acceptance if their new discoveries destroy the linguistic status quo. New sources of the European civilization, new grounds, which can be very, cannot see the green light to “power institutions”. Many discoveries related to languages are completely ignored because they threaten the linguistic status quo.

The truth of language has been held forcibly by such “power institutions ".

And there is some evidence about the Albanian language that cannot be ignored. They should be respected started by accepting the evidence and new arguments about the evidence.

There are two Albanian words:

1.afër /close to; next to/

2. dite /day/


There is also the ancient Greek word Aphrodite (i/æfrəˈdti/ af-rə-dy-tee; Greek: Ἀφροδίτη)

The etymology status quo:
"Aphrodite is the Greek goddess of love, beauty, pleasure, and procreation. Her Roman equivalent is the goddess Venus.
Aphrodite, perhaps altered after aphrós (ἀφρός) "foam", stems from the more archaic Cretan Aphordíta and Cypriot Aphorodíta, and was probably ultimately borrowed from Cypriot.
A number of folk etymologies have been proposed through theages. Hesiod derives Aphrodite from aphrós "foam," interpreting the name as "risen from the foam". Janda (2010), accepting this as genuine, claims the foam birth myth as an Indo-European mytheme. Janda intereprets the name as a compound aphrós "foam" + déatai "[she] seems, shines" (infinitive *déasthai), meaning "she who shines from the foam", supposedly a byname of Eos, the dawn goddess. Likewise, Mallory and Adams (1997) propose an Indo-European compound *abʰor-"very" and *dʰei- "to shine", also referring to Eos. However, etymologies based on comparison with Eos are unlikely since Aphrodite's attributes are entirely different from those of Eos (or Vedic Ushas). Finally, the medieval Etymologicum Magnum offers a highly contrived folk etymology, deriving Aphrodite from the compound habrodíaitos (ἁβροδίαιτος), "she who lives delicately", from habrós + díaita. The alteration from b to ph is explained as a "familiar" characteristic of Greek "obvious from the Macedonians", despite of course that the name cannot be of Macedonian origin.
A number of improbable non-Greek etymologies have been suggested in scholarship. One Semitic etymology compares Aphrodite to the Assyrian barīrītu, the name of a female demon that appears in Middle Babylonian and Late Babylonian texts. Hammarström (1921)[ looks to Etruscan, comparing (e)prϑni "lord", an Etruscan honorific loaned into Greek as πρύτανις. This would make the theonym in origin an honorific, "the lady". Hjalmar Frisk and Robert Beekes (2010) rejects this etymology as implausible, especially since Aphrodite actually appears in Etruscan in the borrowed form Apru (from Greek Aphrō, clipped form of Aphrodite)." (http://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite)
If you read about Venus, or an abstract concept of beauty, there are between other objective facts also the language facts. For example, the questions answered so about the linguistic part of Venus seem so easy, but on the other hand it is the most no sense you ever read. Can see you any logical connection between the name of a planet like Venus and the concept of beauty, or the concept of  sex, or with the concept of a day of the week? The hard problem is why there are so many no sense etymological-linguistic views.

All cases of ancient names of planets are all about goddesses. Some European ancient people applied goddesses’ names to the planets, nothing wrong with that, but why is it that all planets’ nouns and many linguistic concepts are accompanied by gods or goddesses? Why is so concentrated the presence of gods in everything?

Of course, ancient people used language to explain the world around them, but they seem to be all members of the church.

Did ancient people use to explain how and why people fell in love-get married using a planet name before explaining first the planet itself, or the love itself?

Did they discover Venus before having nouns for love, or beauty?

If they discovered Venus later, when they discovered Venus did they form a new noun like they did before for other concrete object of the world around them, or applied to it the old noun for beauty?

Now, we think that Venus is the only planet in the Solar System that is named after a female figure.

The language is the only thing we know directly, but it is at the same time most unknown thing for us. So far there is no scientific study of language. Scientists of other fields study objective facts about their object, whereas linguists have proven only that the language could not be studied scientifically. It is the time to change. Now it is time to change and to attack this problem. The linguistic had searched for language in insignificant directions, where there are not explanations about it and never could be.

As we see, linguistic analysis of this word is not concerned with its deeper meaning structure which may give it the sense we know today. European linguists did not concern what Aphrodite means in a deeper level. Linguists never question the first take on the Aphrodite’s meaning and try to find out more possible interpretations of it.

John Rupert Firth wrote "Speech context have to apprehended in their context, as shaped by the creativity acts of a speaking person". I think it is true for now and has been for all the time.

According to his theory the words that are used with a certain word or phrase and help to explain its meaning are highly relevant for the determination of the meaning of the word.

Venus can be seen from the earth. It shines brightly in the dark sky. It is the second brightest planet in the sky, where the sun is the first.

Venus was known to ancient civilizations both as the "morning star" and as the "evening star. Babylonians called the planet Ishtar, referred to in an tablet as the "bright queen".
Ancient Hebrews called it Noga ("luminous"), Helel ("clear").
In Sanskrit is known as Shukra ("clear, clean").

The Mycenaean name was Aphrodite, Goddess of love and beauty, mother and wife of Apollo the God of Light also called Adonis/Adonai.

The Greeks names were Phosphorus, the morning aspect, and Hesperus. The Romans designated the morning aspect of Venus as Lucifer ("Luci means light"), and the evening aspect as Vesper, both translations of the Greek names.

It is clear its name accompanied by the light-day concept.

But there is no Aphrodite name? Where it came from?

Most of scholars when they analyze the mythical words, they link them only with the myth, not with the language itself.

Every language has a word for *dawn. In Albanian the dawn concepts has many words to explain that physical world situation:


dawn-noun
agim
dawn, sunrise, morning, daybreak, daylight, dayspring
gdhirë
dawn, daybreak
lindje
east, birth, origination, labor, giving birth, dawn
fillim
beginning, start, inception, outset, onset, dawn
dawn-verb
tregohem
declare, dawn
agon
dawn
zbardh
bleach, whitewash, whiten, dawn, blanch, peep
gdhin
dawn
fillon
dawn
feks
brighten, shine, wipe, dawn
zbardh
peep, dawn
shfaqem
crop up, appear, pop up, roll up, emerge, dawn
shkrep
dawn
bëhet e qartë
daw

The dawn physical world situation is so simple.

In the darkness of the night the sun appears, and it comes up slowly. So, all Albanian words explain that it is a situation when:

1. Something starts, begins.

2. Something change the color of what the eyes see out from black to white (Zbardh/ from the adjective bardh ”white”

3. Something brightens the place, shines. The language itself personifications the light with its word

4. Something gives birth. It is the word itself that gives the signification of the something new is coming in live.

First of all, it is an intermediate situation. It is not completely dark, or the opposite of it. It is a mix of night and day. It is border between the night and the day. The word for dawn simply signals and defines a variable physical world situation, a relation with night and day, when the awkward night is going away and the beautiful light of the sun is coming in.

The verb “agon is used first to highlight a physical world aspect, which on the other side it is correlated with positively things for people such as light, warm, better protection because you can see everything around you, etc.

I will translate you some albanian words and will leave you to decide about the Aphrodite name. Is it a female figure, a goddess, or a concept shaped by the creativity of ancient albanian language speakers?

1.afër /close to; next to/

2. dite, dita /day/
3. drite,drita /light/
4. diell, dielli/ sun
5. pishtar/ torch

It is so simple to find out, and it is so difficult to desegregate the name of aphrodite to borrow two words-concept which are very important for every language.

Michael Janda  in his book “Die Musik nach dem Chaos” 2010, Pg.65 wrote:

“Der Name der Aphrodite setz ich aus aphrós "Schaum" und -dité, einem partizip zu dem by Homer bezeugten Verbum déato "schien", zusammen und verrät den religiongeschichtlichen Ursprung der Göttin”.
Janda intereprets the name as a compound aphrós "foam" and déato "seem, shine", with the resultant meaning "she who shines from the foam".

Janda went so close to the translation but unfortunately Janda does not know Albanian, or can not overcome the etymology status quo.

Homer gives us clearly the words which are combined in this name:

*aphrós- "approach" which in modern albanian is the passive form of the verb afrohet, afro, and it is not accidently in the same form in English -approach.

*dité- "day" which interestingly is not changed in modern Albanian, and it has only one meaning in Albanian as the part of the daylight-night time when the light from the sun can be seen, or  the period of time from sunrise to sunset.

The meaning is " The daylight-approaching".

Mallory and Adams went so close to the basic concept of the Aphrodite word. They found out that *dʰei i correlated with the concept of " to shine", which in fact is the "daylight concept, but also Mallory and Adams unfortunately do not know Albanian, or they can not overcome the etymology status quo even though they admit about its obscure origin and the "popular etymology" given as the "foam-born" αφρό-διτη.

I want a scientific theory of the language to work. The language is fundamental. The language elements as nouns, adjectives couldn't be explained from goddesses. Linguistics can’t do science with it. The language has a fundamental which should be researched and found out.


References:


1.^ Janda, Michael, Die Musik nach dem Chaos, Innsbruck 2010, Pg.65.

2.^ J. P. Mallory, Douglas Q. Adam, Encyclopedia of Indo-European Culture, London, 1997, Pg.358


The reproduction of part or all of the posts in the linguisticglob.blogspot.com website is prohibited in printed media without the written permission of the owner of this blog Fatmir Iliazi.