Follow by Email

Monday, November 24, 2014

ἀδάμας

Do the linguists know that ἀδάμας – adámas "unbreakable" of the ancient Greek exists in Albanian in the form of "pa ndam" which means "undivided"?

Most of what is written about Albanian are lies.

The Albanian language is generalized by modern scholars based on paranoid interpretations mostly rooted on biases. Most of what is written from scholars about Albanian is an evidence of the narcissistic literature. Most of Scholars did and keep doing the same mistake that common people do, jumping and staying in a big bandwagon.

Linguistics scholars keep doing the same thing first scholars have been paid by elites for: practice untruthfulness under the protective veneer of the name “scholar”.νῶε νώ , νῶε ,A.v. ἐγώ ", Alb. unë

μέσ ,Αιολεις ;- Alb. mes.

πᾶν (pan, “whole, all”) , Alb. paanë

ἰσόω, νῆσος , Alb. njisoj, iso, soj

δαίτης, Alb. n`dajtës.

χαρι, χ(α)ρι, χρυ, χρυσ, χρυσός, Alb. ar ;gold'.

βυκῶσθαι 'to be swollen', Homeric βυκτάων 'blowing' , Alb. bukos 'swell'

εξία , Alb.është_ia", εὐεξία 'good habit of body, good health', Alb. mireqenja

σχιστος 'easy to split', Alb.'v.shqyej'

αρασσειν, Alb. të rrahësh.

θάλεια 'bloom, flower', Alb.'-gjallia'

Δηώ, Alb. dheu.

δυσγνοιαν, Alb. dysh- njohja

χυτος 'easily diffused', Alb. zhytes.

κηλος 'easily burning' , Alb. 'kallës' , kall 'burn'

αθώα, α-θώα, Alb. pa thua, pa thonj (thonj të prerë).

τίθημι (tithēmi) future: θήσω aorist: ἔθηκα perfect: τέθηκα perfect m/p: τέθειμαι aorist passive: ἐτέθη, Alb. vendos

θερεία, θέρος' summer'; Alb. vere.

ἀριίηθεν ,' golden,shiny place'; Alb. vend i arte

ὕπερ-'upper' ; Alb. hypur

ὑψό , Alb. hypes

Χωλός, Alb. çâlò, çôlò.

νῶροψ , flashing, ,νῶροψ A.flashing, Il.2.578; later simply, bright, Alb. sy ‘eye’ + nur 'shine'.

Φῂς + λεω 'speak' φαμί 'say'; Alb. flas

ἐσχατιῇ , ' extension,length' Alb. zgjat,'e`zgjatija ' zgjatimi'

χήρα, Alb. i gjorë.

χανδάνω, Alb., gjëndem.

βάζω speak, say, Alb. bëzaj.

τραῦμα , ατος, τό, Ion. τρῶμα , Dor. also τρῶμα , I. "wound, hurt," Alb. rrah, rraf 'beat'.

κρεξ =' κορυφαια' tuft on the crown of the head' ; Alb. kreshtë.

κεραυνος, Alb. rrufe 'lightning'.

ἤχημα 'sound', Alb. vikamë f. krahin. britmë; thirrje; vigmë.

ῥώξ (B), ῥωγός,ῥάξ , ῥα_γός, ἡ, Ion. and later Gr. ῥώξ (v. ῥώξ (B)), grape; Alb. rrushtë, rrush ,

γρύξ: τοῦ ὄνυχος, Hsch.ὄνυξ 'talons, claws', Alb. grusht.

λίξ = sickness, disease, plague ; Alb. ligeshti.

λυπη, λυπρη ,’beg’, Alb. lypi, Alb. geg. lypni, Alb. tosk lypri.

βύσταξ , μύσταξ ' upper lip' Alb. buzë 'lip'.

ὦσις pushing,; ὡσιωμένως ; ὠσμή; Alb. ush (pasth).

επαρσις, Alb. epërsi

ναννη "mother" ; Alb. nëne,nanë.

αμμας " mother" ; Alb. amë, e ama, e ëma.

κεμποσ "light footed' kembe lehte, Alb. kembe 'foot', këmbosh

Hom.:—ᾐών,ἤια(λύκων ἤια )" food for wolves' ; provisions, food,; alb.dialect heja 'eating'.

Hom.ᾐών,ἤια, ἤι_α, ᾖα = Alb. heja.

oino, iven Doric ,'wine'; Alb. vene,vere

λοπός ‘peel, cortex, skin',  Alb. rrobe.

στάμνος 'earthen jar',  Alb. shtambë.

Homer ἐνδέω, 'bind or tie in or on', ‘entangle,; Alb. end.

γλωσσα, glossa, Alb.gjuhe,guha, gua.

ἐτήτυμος (cf. ἔτυμος, ἐτεός): true, truthful, real; Alb. jeton, të jetë-të, me të-jetë, jetisht.

υσχρος, alb. ushkur.

ἐπανα-σπείρω 'sow again', σπείρω ",Alb. biroj, zhbiroj ‘perforate’.

ἐπ-ειλέω 'wind up'; ἐπαν-ειλέω 'unroll' ;ειλέω, Alb. sjell, "spin".

ἐπι-βόλαιον 'covering, wrapper', Alb. mbuloj, n-mbulese.

ἐπι-δέω,'want' ; Alb. due, dua.

ἐπί -φρουρος 'keeping watch over', Alb. pruj,ruaj.

ἐπι-κοπή"cutting"; Alb. coptoj.

ἐπι-λιπής, 'wanting', Alb. lyp.

κάδος, Alb. kade.

βαλβισ, Alb. valvit.

σαλάγη , noise, outcry , Alb. zallahi

σεῖα, seia.  'I persecuted' (Attic ἐδίωξα edioxa) (Cf.Homeric seuō move quickly,chase), Alb. zë, përzë

τραυμα, Alb. të vrame~t'vram-e.

ephoroi 'high officials at Sparta', Alb. epror.

πλήθα, assembly, Alb. m-bledhje.

τιτώ, day ,τι_τώ , οῦς, ἡ, A. = ἡμέρα, day, Alb. ditë.

παρθενα ''virginal’, Alb. e-bardhë.

was doric, Alb. vesh.

ᾠόν,egg;ὤεον , poetic for ᾠόν ,an egg, ὤβεα ôbea. eggs (Attic ὠά ôa );ὤβεον ‘egg’, Alb. ve, vo, vezë.

τάγανα tagana (Attic tauta) these things", Alb (ke)to gjana"

Β α ρ θ ε ι• yένος ιθαγενών,  Alb. i bardhe.

ξηρά ,dry land, Alb. thaj ‘dry.

χαρά χαρη, Alb. hare

χέω, Alb. derdh.

καμπυλιρ, καμπ ‘foot’+υλιρ ‘olive’, Alb. këmbë ulliri.

χρίω, 'touch the surface of a body slightly', Alb. kruaj.

κωθα, Alb. kupë.

σερμοι Laced. 'fire', Alb.zerm, zjarm, zjarr.

σαννάκιον 'cup' , Alb. çanak.

σαράβαρα 'loose trousers', Alb. shallvare.

τύπανον 'drum', Alb. tupan.

κέλυφος 'sheath', Alb. kellëf, klluf

πηδάω 'leap, spring', , Alb. pejdah

κουβάς 'bucket, pail', Alb. kovë

κελέβη , pan, Theocr., Alb. çerep

δύνω , Alb. dial. dun/

κάτω 'down, below', Alb. katua.

πλέκω 'I weave together', Alb. pleks.

κλών , Alb. krane, krande.

ἥσσων 'weaker, lesser', Alb. i shuar.

ἥττημ-α, Alb. i/e thime(i/e thyer).

ἀγαλλιάω, Alb. gjalloj.

λοιπός Ab. lë pas, ku λοιπός=λοι(la) + πός(pas).

κυτίς 'small chest, trunk', Alb. kuti.

κηδεία ‘care’, Alb. kujdes'.

κακο-καρπία 'bearing bad', Alb. keq-kaplloj.

κατα-ληρέω 'lose by idle talking', ληρέω, Alb. liroj 'lose'.

καρ-χαρέος, Alb. kre-sharre

καρχαρίας 'shark', Alb. kre-sharrues

κατα-χύδην 'pouring down', Alb. hudh, hedh

κερχαλέος 'rough, hoarse'. Alb. gerxh

αή 'blowing hard', Alb. fryj, aj

χορδή , guts, tripe. Alb. kordhez

γάθω , πολυγηθής 'much-cheering, delightful, gladsome', Alb. gezoj

σκίρτημα 'bound, leap' /σκίρτησις bounding, leaping/ἐπισκίρτημα spring, bound, Alb. kercej

πλήθα assembly, Alb. m+bledhje

βλεπειν(βλεπω) Alb. vrej(vërrej):

ἄ-σκυλτος,Alb. shkul.

κανθάρεως , Alb. kacarrem

Bερ-ώ, Alb. bjerë(bie)

ὕμν-ος , Alb. hymn.

βρυχηθμος, Alb. britmë.

Kου-ζος, Alb. gojë+zan

βρό, βρoότ, βροτές. Alb. vrôtës/vrôsës; vv. vrôhe/vrôhô, vrâhḕt/vrôhôt (ο≠ό, μετ. βροτός*<βρο_ότ_ς).

αμελγειν 'milk', Alb. amel (të mjelësh)

γραφία, Alb. gervish

μικρ-ός < αρβ, Alb. micërr «» *mickërr, *mikërr.

σκίμπτω, σκήμπτω 'overthrow',  Alb. shuaj, fik.

φιλειν,  Alb. përfill.

ψαίστωρ , ψάω ,sweep,sweeper, Alb. fshires, fshaj, fshi.

ξ , 'to be poured over', Alb. shti, shto.

ξεστίζω ,polish. Alb. sheshoj.

ἐξάγω LSJ, lead out, lead away; Alb. jashte-shko (shko'go').

ἐξ-ορθόω LSJ, 'set upright'; Alb .jashte-urdhnoj.

μέδομαι 'to provide for, think on, be mindful of', Alb. mejtohem.

ταράσσω 'stir, trouble', Alb. trazoj, trazovaç.

θυμιάω 'burn so as to produce smoke', Alb. tymoj.

ποι, Alb.boj.

δηλώσω, Alb. diellzoj.

παράνοια, Alb. para + njohja.

ἐλεήμων, Alb. lëmontì, lëmoshë.

τέφρὴ, Alb. te frysh, me fry

mneia, menia, Alb. geg menia

κώρα , Doric, Theoc.6.36, Alb. korra ; cropping

θέρος (theros) (genitive θέρεος or θέρους); n, third declension; Alb. ther

ηλαχάτη 'shaken with the wind', Alb. Shalakat, hallakat

κάρφη ξυλα λεπτά χαϊ ξηρά –Alb. Shkarpë

σκέπαρνον ; the Homeric passages, Eng. carpenter's axe for hewing and smoothing the trunks of 

trees, adze, Alb. sqepar . Derivation of σκέπ, Alb.skep (sqep) 'beak'.

κόπανον ξΰλον όργανον πληκτικόν , Alb. Kopan.

κοπίς ,μερϊς 'piece', Alb. copë.

άρδάλους είκαίους''purposeless 2. of persons, rash, hasty, Alb. Hardall, hardallosur

κόρυνθος μάζης ψωμος , Alb. Krunde (therrime buke')

αuς. αυτός Κρήτες καϊ Λάκωνες, Alb. ay,ai

κοσύμβη 'shepherd's coat', Alb. gozhup

σμάω wipe, Alb. dial. mshaj (fshij).

φάρυγξ 'throat', Alb. grykë.

άραιόν – ά+ραιόν /not heavy, Alb. rand 'heavy'

Demetra 'mother earth', Δηώ (Callim.)Δημήτηρ ; Δμήτειρα '' γη γεννήτρια = Alb. dhe * earth 

λοχία, Alb. lokia (grandpa from the father side)

κλαῖον δὲ λιγέως They cried shrilly ,Alb. qan me ligje, Alb. Tzam and Arberesh *klaj/ cry

κλαῖε δ' ὅ γε λιγέως - He was weeping loudly – Alb. qan me te madhe (ligje);

Μοῦσα λίγεια”; of articulate sounds, clear-voiced, Alb. ligjëroj

No comments:

Post a Comment